Biuletyn Informacji Publicznej Klauzula informacyjna - RODO - Szkoła Podstawowa Nr 9

Szkoła Podstawowa Nr 9
Ostatnia aktualizacja strony: 25.10.2018, 10:00

RODO

Środa, 11 lipca 2018

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 9 z siedzibą w Legnicy przy ul. Marynarskiej 31. Może się z Pan/Pani z nami kontaktować poprzez numer telefonu 76 72 33 130 lub adres email: sekretariat@sp9.legnica.eu
 2. może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod nr telefonu 22 35 00 140 bądź adresem e-mail: iod@sp9.legnica.eu
 3. Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu:
 1. Przyjęcia ucznia do szkoły;
 2. Realizacji zadań oświatowych;
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa ucznia w czasie pobytu w szkole;
 4. Realizacji działań promocyjnych szkoły;
 5. Archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.
 1. Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,949 i 2203 oraz 2018 r. poz. 650).
 2. Dane osobowe mogą zostac udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.
 3. Przetwarzanie danych osobowych uczniów jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji prawa oświaowego.
 4. Dane osobowe uczniów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe uczniów będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).
 6. Ma Pani/Pan prawo do:
 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ogranic
 2. zenia przetwarzania;wniesie
 3. nia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,przenoszenia swoich danych osobowych,
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe spełnienia obowiązku szkolnego.
 2. Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Metadane

Data publikacji : 11.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa Nr 9
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Hornicka
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Matysik
©-2019 Szkoła Podstawowa Nr 9. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL